Zapytania ofertowe

Dotyczy : wyboru dostawcy: Synoptofora

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie dysfunkcji narządu wzroku poprzez zakup sprzętu medycznego oraz IT dla SPEKTRUM” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 6, Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”,

>> szczegóły w załączniku